Pronájem hrobů

Město Sušice
Nařízení města č. 3 / 2010
ze dne 13. října 2010
kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa Rada města Sušice na svém zasedání dne 13. října 2010 rozhodla vydat na základě ustanovení § 4a) odst. 1) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města : Čl. 1
Nájemné
Maximální roční nájemné za pronájem hrobového místa na hřbitově ve městě Sušice a obci Albrechtice se stanovuje v souladu s výměrem MF č. 01/2010 na 9,- Kč/m²/rok. Čl. 2
Služby hřbitovní
1. Maximální roční cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa (jednohrob, dvouhrob, hrobka a urnové místo) se stanovuje : na hřbitově ve městě Sušice - 60,- Kč/m²/rok
na hřbitově v obci Albrechtice - 40,- Kč/m²/rok 2. Maximální cena zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění řádného provozu pohřebiště ve městě Sušice a obci Albrechtice (zejména správu a údržbu veřejného pohřebiště a jeho zařízení včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, úklid sněhu, úklid trávy, odvoz a likvidaci odpadu, odemykání a zamykání hřbitovů, informační služby, vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků). 3. Do těchto služeb nepatří služby za individuální požadavky nájemce, které jsou nebo by mohly být vykonávány přímo na pronajatém hrobovém místě nebo hrobovém zařízení. 4. Uvedené ceny jsou včetně DPH v platné výši. Čl. 3
Placení 1. Nájemné za pronájem hrobového místa se platí dopředu na dobu 10 let. 2. Hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa se platí dopředu na dobu 10 let. 3. Pro platby uskutečněné před účinností tohoto nařízení platí dosavadní předpisy. Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 Podepsán: Bc. Petr Mottl (starosta) Ing. Petr Kocman (místostarosta)